Trung tâm Ôn luyện thi Cao học Centre Train

Là sân chơi để phổ biến kiến thức về tài liệu cũng như thắc mắc về nội dung học cần được giải đáp. Được khới tạo từ cuối năm 2010, Training Group Centre thông qua các buổi offline thảo luận về việc ôn thi cao học đã thành lập lên Centre Train.